Produkt dnia
Green Cola 330ml
Green Cola 330ml
3,49 zł
Dżem Stute Diabetic brzoskwiniowy bez cukru
Dżem Stute Diabetic brzoskwiniowy bez cukru
10,99 zł
Krem czekoladowo-orzechowy Stute Diabetic bez cukru
Krem czekoladowo-orzechowy Stute Diabetic bez cukru
18,99 zł
Producenci
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Regulamin

Regulamin Sklepi Internetowego www.sugarlesslife.pl

 

SPIS TREŚCI: 

 1. Preambuła

 2. Postanowienia ogólne

 3. Definicje

 4. Rodzaje usług elektronicznych dostępnych w sklepie internetowym

 5. Warunki i sposoby zawarcia umowy sprzedaży

 6. Sposób płatności

 7. Termin płatności

 8. Dostawa oraz odbiór produktu

 9. Reklamacja produktu

 10. informacja o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur

 11. Odstąpienie od umowy przez Konsumenta

 12. Postanowienia dotyczące przedsiębiorców 

 13. Postanowienia końcowe

 14. Wzór formularza odstąpienia od umowy

 

 1. PREAMBUŁA

 

Sklep Internetowy www.sugarlesslife.pl informuje, że Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Postanowienia regulaminów albo umów mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia ustawie o prawach konsumenta, jako klauzule niedozwolone są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy ustawy o prawach konsumenta. Dlatego też postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów, przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a w przypadku wątpliwości co do jego treści, należy tłumaczyć je na korzyść konsumenta. W związku z powyższym, w przypadku ewentualnej niezgodności postanowień Regulaminu z przepisami ustawy o prawach konsumenta lub innych przepisów powszechnie obowiązujących, pierwszeństwo mają te ostatnie i Sklep będzie się nimi kierować.

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.sugarlesslife.pl prowadzony jest przez Michał Stachurski Sugarlesslife NIP: 6772254809 REGON: 367501640, adres poczty elektronicznej: kontakt@sugarlesslife.pl, telefon kontaktowy: 502-100-241.

  2. Niniejszy Regulamin ma zastosowanie zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego, chyba że w danym postanowieniu Regulaminu wyraźnie wskazano, iż jest ono wyłącznie skierowane do konsumentów albo do przedsiębiorców. 

  3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca.

  4. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Sklepu.

  5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

  6. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Sprzedawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.

 

 1. DEFINICJE:

 1. Dzień Roboczy – jeden dzień, od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 2. Formularz Rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

 3. Formularz Zamówienia – jest to Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie, umożliwia złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

 4. Klient – jest to albo (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (w wypadkach przewidzianych przez przepisy prawa także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych), albo (2) osoba prawna, albo wreszcie (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą;

 5. Kodeks – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. w Dz. U. z 2017 r. poz. 459 ze zm.), zwana także w niniejszym Regulaminie "Kodeksem cywilnym".

 6. Konto – jest to Usługą Elektroniczną, oznaczony indywidualną nazwą identyfikującą jego posiadacza (loginem) oraz hasłem podanym przez Usługobiorcę w czasie rejestracji, jest to zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

 7. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą z Serwisu w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 8. Newsletter – jest to Usługa Elektroniczna, polega na elektronicznej dystrybucji świadczonej przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji Newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowych Produktach oraz promocjach w Sklepie.

 9. Produkt – dostępna w Sklepie ruchomość, będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą;

 10. Przedsiębiorca - Klient korzystający z Serwisu w celu związanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.

 11. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.

 12. Sklep Internetowy - zwany także w niniejszym Regulaminie "Sklepem", sklep internetowy Sprzedawcy dostępny pod adresem internetowym: www.sugarlesslife.pl.

 13. Sprzedawca – Michał Stachurski Sugarlesslife NIP: 6772254809 REGON: 367501640, adres poczty elektronicznej: kontakt@sugarlesslife.pl, telefon kontaktowy: 502-100-241.

 14. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

 15. Usługa Elektroniczna – usługa wskazana w niniejszym Regulaminie, świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu.

 16. Usługobiorca – jest to albo (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (w wypadkach przewidzianych przez przepisy prawa także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych), albo (2) osoba prawna, albo wreszcie (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca lub zamierzająca korzystać z jednej, wielu lub wszystkich Usług Elektronicznych oferowanych przez Usługodawcę.

 17. Ustawa o prawach konsumenta - zwana także w niniejszym Regulaminie "Ustawą" - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 683).

 18. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta, składane za pomocą Formularza Zamówienia, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

 

 1.  RODZAJE USŁUG ELEKTRONICZNYCH DOSTĘPNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

 1. W Sklepie dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto, Formularz Zamówienia oraz Newsletter.

 2. Konto:

  1. Korzystanie z Konta możliwe jest wyłącznie po zarejestrowaniu. W celu rejestracji Usługobiorca musi dokonać 3 czynności:

   1. wypełnić Formularza Rejestracji,

   2. potwierdzić kliknięciem na polu „Zarejestruj się”,

   3. potwierdzeniu chęć utworzenia Konta poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany automatycznie na podany w Formularzu Rejestracji adres poczty elektronicznej.

  2. W Formularzu Rejestracji Usługobiorcy zobowiązany jest podać: adres poczty elektronicznej do komunikacji ze Sprzedawcą/Usługodawcą (który staje się automatycznie loginem) oraz hasło; 

  3. Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony;

  4. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, rezygnacji ze świadczenia usługi Konta (co spowoduje skasowanie Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@sugarlesslife.pl , lub też pisemnie na adres: 30-023 Kraków, ul. Mazowiecka 104a/22. Zgłoszenie takie powinno zawierać login konta, jakie ma ulec usunięciu;

  5. Tworząc Konto Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. w Dz. U. z 2016 r. poz. 922) wg zasad określonych w Polityce Prywatności dostępnej stronach Sklepu (w zakładce Polityka prywatności i ochrona danych osobowych).

 3. Formularz:

  1. Korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie.

  2. Korzystanie z Formularza Zamówienia i złożenie Zamówienia następuje z chwilą kliknięcia przez Klienta na stronie Sklepu pola „do kasy”, a następnie dokonanie kroków wskazanych w pkt 3-5.

  3. Do momentu złożenia Zamówienia istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu Klient powinien kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego). W tym miejscu Klient może wybrać ilość sztuk zamawianego Produktu, jak również sposób płatności i dostawy. Może również wskazać kupon rabatowy, który posiada.

  4. W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko zamawiającego, (dodatkowo nazwa firmy w przypadku Przedsiębiorcy), adres (ulica, numer domu/lokalu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego. Koniecznym jest także, aby Klient podał dane dotyczące Umowy Sprzedaży, a zatem: Produkt lub Produkty, jakie zamierza zakupić, określił ich ilość, miejsce i sposób dostawy oraz sposób płatności. W wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie numeru NIP. Możliwe jest także podanie innego adresu do wysyłki (w takim przypadku należy podać: imię i nazwisko adresata, jego telefon kontaktowy, numer domu/lokalu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj dostawy oraz można dodatkowo podać nazwę firmy adresata). W polu Uwagi można wpisać dodatkowe informacje dotyczące zamówienia dla Sprzedawcy. Akceptacja podanych danych następuje z chwilą zaakceptowania przez Klienta pola " Zapoznałem się z regulaminem sklepu internetowego i akceptuję jego treść." i następnie kliknięcia przez Klienta na stronie Sklepu pola „PODSUMOWANIE”.

  5. Następnie Klient w Podsumowaniu ma możliwość jeszcze raz weryfikacji danych, który podał uprzednio (rodzaju i ilości zamawianego produktu, adresu dostawy, adresu na fakturze, informacji dotyczących formy dostawy i płatności; dodatkowo w tym miejscu Klient ma możliwość zobaczyć przewidywany termin wysyłki zamówionego Produktu, całościowego kosztu dostawy, a także całkowitej kwoty do zapłaty). Klient klikając pole "POTWIERDZAM ZAKUP" przechodzi do strony Potwierdzenia Zamówienia, a następnie zostaje automatycznie przekierowany do strony umożliwiającej opłacenie Zamówienia, lub też sam może przejść na tą stronę klikając pole "opłać zamówienie".

  6. Złożenie Zamówienia poprzez Formularz Zamówienia jest nieodpłatne, ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem.

 4. Newsletter:

  1. Do Newsletter można się zapisać poprzez wpisanie swojego adresu poczty elektronicznej na stronie głównej Sklepu (www.sugarlesslife.pl/) i kliknięcie przez Usługobiorcę pola "ZAPISZ SIĘ".

  2. Aby powierdzić chęć zapisania się do Newsletter należy klikniąć w link potwierdzający przesłany automatycznie na podany adres poczty elektronicznej.

  3. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.

  4. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, rezygnacji z Newslettera (co spowoduje go wykreślenie jego adresu poczty elektronicznej z bazy Newsletter) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@sugarlesslife.pl, lub też pisemnie na adres: 30-023 Kraków, ul. Mazowiecka 104a/22. Zgłoszenie takie powinno zawierać adres poczty elektronicznej podany w czasie zapisywania się do Newsletter.

  5. Aby Usługodawca mógł korzystać z usługi Newsletter konieczne jest, aby:

   1. posiadał komputer stacjonarny, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu;

   2. posiadał dostęp do poczty elektronicznej (miał założone konto poczty elektronicznej oraz posiadał dostęp do niego);

   3. jego urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu musi być wyposażone i obsługiwać przeglądarka internetową: Mozilla Firefox w wersji 16.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 11.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 223.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej, Microsoft Edge w wersji 25 i wyższej;

   4. zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768;

   5. konieczne dla korzystania jest włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

 5. Obowiązki Usługobiorcy:

  1. Usługobiorca ma obowiązek korzystania ze Sklepu i Usług Elektronicznych Usługodawcy w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich.

  2. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

  3. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 6. Postępowanie reklamacyjne:

  1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Sklepu Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@sugarlesslife.pl , lub też pisemnie na adres: 30-023 Kraków, ul. Mazowiecka 104a/22.

  2. W reklamacji należy podać następujące informacje:

   1. Kto wnosi reklamację - imię i nazwisko oraz dane do kontaktu,

   2. Okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości,

   3. Żądanie Usługobiorcy wobec Usługodawcy.

Wymogi podane powyżej mają jedynie formę zalecenia, powinny przyśpieszyć i ułatwić rozpatrzenie reklamacji i nie wpływają na skuteczność reklamacji (złożonej z uchybieniem w/w zaleceń).

  1. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

  2. Brak ustosunkowania się przez Usługodawcę w tym terminie do reklamacji poczytuje się jako uznanie reklamacji za zasadną i związanie Usługodawcy żądaniem zawartym w reklamacji (o ile było złożone).\

  3. Szczegółowy zasady zwrotu i reklamacji Sklep opisał w zakładce "Zwroty i reklamacje".

 

 1. WARUNKI I SPOSÓB ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu o podana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie związane z nią podatki i inne należności publicznoprawne.

 2. O łącznej cenie Produktu (wraz z podatkami i innymi należnościami publicznoprawnymi), będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach jego dostawy (opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach (a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat lub kosztów – o obowiązku ich uiszczenia), Klient jest informowany na poszczególnych stronach Sklepu (w trakcie składania Zamówienia), w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

 3. Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży w Sklepie następuje za pomocą Formularza Zamówień.

 4. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie, zgodnie z pkt IV ust. 2-5 Regulaminu. 

 5. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie - na adres poczty elektronicznej podanej w trakcie Rejestracji (utworzenia Konta) oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji - po otrzymaniu płatności (o czym także informuje w sposób już w tym zdaniu wskazany).

 6. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji (po otrzymaniu płatności) oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży.

 7. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o których mowa w ust. 5, zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

 8. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu oraz przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 5, na co Klient wyraża zgodę.

 9. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Sprzedawcy.

 

 1. SPOSÓB PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

  1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży: 

 1. Płatność gotówką przy osobistym odbiorze przesyłki,

 2. Płatność gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki,

 3. Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy,

 4. Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl (możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie Sklepu w zakładce informacyjnej dotyczącej sposobów płatności oraz na stronie internetowej http://www.przelewy24.pl).

  1. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi: 

 1. Przelewy24.pl – spółka Dialcom24 Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Kanclerska 15; 60-327 Poznań) wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000306513, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, kapitał zakładowy w wysokości 1.697.000 zł, NIP: 7811733852.

 2. Przelewy24.pl – spółka PayPro S.A. Agent Rozliczeniowy z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań), wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

 

 1. TERMIN PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

  1. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. 

  2. W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką za pobraniem przy odbiorze lub przy odbiorze osobistym, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

 

 1. DOSTAWA ORAZ ODBIÓR PRODUKTU

  1. Dostawa Produktu dostępna jest jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

  2. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej (np. w danym przypadku promocja w Sklepie będzie obejmować darmową dostawę czy też Klient wybierze odbiór osobisty).

  3. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu (np. w zakładce informacyjnej dotyczącej "Zawartości Twojego koszyka") oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

  4. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny. 

  5. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:

 1. Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa,

 2. Przesyłka paczkomatowa (z uwagi na Produkt dostępna w przypadku, gdy prognozowana temperatura w miejscowości dostawy nie spadnie w ciągu doby poniżej ..... w czasie przewidzianego terminu dostawy oraz w ciągu 48/72 godzin po dostawie),

 3. Odbiór osobisty dostępny pod adresem: ul. Mazowiecka 104a/22 – w Dni Robocze, w godzinach od 10:00 do 17:00, po uprzednim potwierdzeniu godziny i adresu odbioru.

  1. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 14 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin.

  2. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 14 Dni Roboczych.

  3. Początek biegu terminu dostawy lub na odbiór osobisty Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:

 1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektronicznej lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy.

 2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności gotówką za pobraniem lub gotówką przy odbiorze osobistym – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

  1. Termin gotowości Produktu do odbioru osobistego przez Klienta jest następujący:

 1. W przypadku wyboru Produktu, który to produkt nie ma podanego konkretnego terminu odbioru, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie do 14 Dni Roboczych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin,

 2. W przypadku Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, terminem gotowości do odbioru jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 14 Dni Roboczych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

  1. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę na podany przy rejestracji adres poczty elektronicznej.

 

 1. REKLAMACJA PRODUKTU 

 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną, określają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności w Kodeks (art. 556-576 Kodeksu cywilnego - regulacja dotycząca rękojmi).

 2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.

 3. Szczegółowe informacje dotyczące odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu wady Produktu oraz uprawnień Klienta są określone na stronie Sklepu w zakładce "Zwroty i reklamacje".

 4. Reklamacja związane z Produktem Klient może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@sugarlesslife.pl , lub też pisemnie na adres: 30-023 Kraków, ul. Mazowiecka 104a/22.

 5. W reklamacji należy podać następujące informacje:

 1. Kto wnosi reklamację - imię i nazwisko oraz dane do kontaktu,

 2. Okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości,

 3. żądanie Usługobiorcy wobec Usługodawcy, związane z reklamacją.

Wymogi podane powyżej mają jedynie formę zalecenia, powinny przyśpieszyć i ułatwić rozpatrzenie reklamacji i nie wpływają na skuteczność reklamacji (złożonej z uchybieniem w/w zaleceń).

 1. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

 2. Brak ustosunkowania się przez Usługodawcę w tym terminie do reklamacji poczytuje się jako uznanie reklamacji za zasadną i związanie Usługodawcy żądaniem zawartym w reklamacji (o ile było złożone).

 3. Jeżeli Klient, będący Konsumentem, zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni kalendarzowych, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

 4. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć Produkt wadliwy na adres: 30-023 Kraków, ul. Mazowiecka 104a/22, po uprzednim kontakcie ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej (na adres: kontakt@sugarlesslife.pl) i potwierdzeniu tego adresu przez Sprzedawcę.

 5. Jeżeli ze względu na rodzaj Produktu lub ilość Produktu, dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić Produkt Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.

 

 1. INFORMACJA O POZASĄDOWYCH SPOSOBACH ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADACH DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.

 

 1. ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA

 1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów i Usługobiorców będących Konsumentami.

 2. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ust. 14.

 3. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem. Ważne jednak, by Konsument był w stanie wykazać datę nadania oświadczenia

 4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@sugarlesslife.pl , lub też pisemnie na adres: 30-023 Kraków, ul. Mazowiecka 104a/22.

 5. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy oraz dodatkowo dostępny jest w pkt XIV Regulaminu. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

 6. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

 1. dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. Umowa Sprzedaży) – od objęcia Produktu w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią, inną niż przewoźnik;

 2. dla umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części;

 3. dla umowy, która polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów, dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

 1. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę taką uważa się za niezawartą.

 2. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie).

 3. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Dlatego też Sprzedawca może, przed zwrotem płatności, skontaktować się za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej podanego przy rejestracji z Klientem Konsumentem w celu wiążącego zapytania go, czy woli zwrot płatności za pomocą tego samego sposobu, jakiej jej dokonał, czy też wybierze jedną z form zaproponowanych mu przez Sprzedawcę w wiadomości email. Brak odpowiedzi będzie poczytywany jako wola zwrotu płatności w formie, w której dokonano zapłaty.

 4. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 5. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić Produkt na adres: 30-023 Kraków, ul. Mazowiecka 104a/22.

 6. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

 7. Nie jest możliwy zwrot Produktu, który został otwarty przez Konsumenta.

 8. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:

 1. Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 2. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

 1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

 2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

 3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

 4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

 5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

 7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

 8. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

 9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

 11. zawartej w drodze aukcji publicznej;

 12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

 13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

 1. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW 

 1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów i Usługobiorców nie będących Konsumentami.

 2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym Konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego Konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

 3. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym Konsumentem w przypadku, gdy Klient ten nie dokonał płatności za Produkt w terminie. W takim przypadku Sprzedawca ma ponadto prawo żądania kary umownej w wysokości 10 % wartości Produktów zakupionych w ramach Umowy Sprzedaży.

 4. W wypadku Klientów nie będących Konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.

 5. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta niebędącego Konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

 6. W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący Konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

 7. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego Konsumentem zostaje wyłączona.

 8. W wypadku Usługobiorców nie będących Konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn, poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.

 9. Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego Konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych.

 10. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego Konsumentem tylko za typowe szkody, przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego Konsumentem.

 11. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą, a Klientem/Usługobiorcą niebędącym Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są w języku polskim.

 2. Usługodawca/Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest:

 1. dostosowania wymagań Regulaminu do powszechnie obowiązujących przepisów prawa;

 2. zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu;

 3. dostosowania wymagań Regulaminu do Produktów lub Usług sprzedawanych/świadczonych przez Sprzedawcę/Usługodawcę.

 1. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto, Newsletter), zmieniony Regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 3841 Kodeksu, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. Powiadomienie to będzie następować za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej podanego przy rejestracji. W wypadku, gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych, Usługobiorca będący Konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.

 2. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe, (umowy jednorazowe - każdorazowa Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców/Klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.

 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j. w Dz. U. z 2017 r. poz. 1219), Ustawy o prawach konsumentów.

 

 1. WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA
  (załącznik NR2 do ustawy o prawach konsumenta)

Wzór formularza odstąpienia od umowy
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat [w tym miejscu przedsiębiorca powinien wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy oraz, o ile są do-

stępne, numer faksu i adres e-mail]

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)

umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie

następującej usługi(*)

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

Adres konsumenta(-ów)

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data(*) Niepotrzebne skreślić.

 

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl